Synesis

Tekst

Moduli: 

Financijsko knjigovodstvo je jedna od osnovnih grupa u programu Synesis. Poseban položaj ovog modula proizlazi iz činjenice da se većina knjiženja u programu Synesis odvija automatski, odnosno da se ne moraju ručno unositi u financijsko knjigovodstvo. Tako se na primjer, dokument Račun iz grupe Prodaja automatski knjiži u financijsko knjigovodstvo. Pri tome je izuzetno važno ispravno razumjeti način na koji se u programu Synesis odvija automatsko knjiženje. Ovo posebno vrijedi za korisnike koji su do sada koristili naše DOS programe, jer se način automatskog knjiženja u programu Synesis značajno razlikuje od knjiženja u našim DOS programima.

Robno je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje robnog knjigovodstva. Pod robnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza trgovačke robe sa veleprodajnog skladišta, odnosno praćenje ulaza i izlaza vlastitih proizvoda na skladištu gotovih proizvoda. Grupa Robno nije namijenjena za praćenje skladišta koja nemaju veze s trgovačkim poslovanjem, kao što su skladišta sirovina, uredskog materijala i slično... Za ove svrhe, koristi se grupa Materijalno.

Materijalno je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje materijalnog knjigovodstva. Pod materijalnim knjigovodstvom smatra se praćenje ulaza i izlaza sirovina za proizvodnju, odnosno drugih vrsta materijala (npr. uredski materijal) koji se čuvaju na skladištu. Grupa Materijalno nije namijenjena za praćenje skladišta trgovačke robe, niti za praćenje skladišta gotovih proizvoda. Za ove svrhe, koristi se grupa Robno.

PDV je grupa dokumenata za obradu poreza na dodanu vrijednost, prema propisima koji su na snazi od 01.01.2013. godine.

U grupi PDV nalaze se dokumenti za upis u knjige redovnih računa, knjige računa za predujmove i knjige uvoza. Na temelju podataka iz svih ovih knjiga, dokumentom Obrazac PDV možete automatski dobiti prijavu poreza na dodanu vrijednost. Pri tome, program uzima u obzir različitosti obračuna za poduzeća odnosno za obrtnike.

Izvoz je grupa dokumenata i izvještaja za praćenje izvoznog poslovanja.

Program omogućuje praćenje odvojenih nadzornih knjiga izvoza - posebno za robe, a posebno za usluge. Isto tako, i izvozni računi se dijele na dvije grupe; račun za izvoz roba (Račun I), te račun za izvoz usluga (Račun IU).

Grupa Plaća koristi se za obračun plaće. Ovim modulom obuhvaćene su i izmjene koje su nastale uvođenjem OP.a, a na snazi su od 01.01.2011.

Grupa Kadrovi namijenjena je za izradu evidencije o radnicima, te za praćenje njihove prisutnosti na radu.

Platni promet je grupa dokumenta za izradu naloga za plaćanje prema propisima koji važe od 04.06.2012. godine.

Glavna novost ove verzije modula, u odnosu na prethodnu, je korištenje IBAN formata broja računa, umjesto dosadašnje konstrukcije VBDI-Broj računa.

Članarine i naknade su grupa dokumenata i izvještaja namijenjena za obračun i praćenje naplate članarina i drugih vrsta naknada koje se periodički obračunavaju uvijek istim obveznicima i, u principu, uvijek u istom iznosu.

Grupa Kamate koristi se za obračun kamata.

Obračun kamata je izdvojeni modul, koji ne vrši nikakva knjiženja niti se ne veže na nikakve podatke koji postoje u programu Synesis.

Povratna naknada je grupa dokumenata i izvještaja koji su namijenjeni za praćenje povratne naknade za ambalažu.

Putni troškovi su grupa za izradu i obračun putnih naloga.

Fiskalizacija je grupa dokumenata i izvještaja putem kojih je moguće provesti postupak fiskalizacije računa, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Obrt je grupa dokumenata za vođenje knjige primitaka i izdataka.

Honorari su grupa dokumenata i izvještaja namijenjeni za obračun i evidentiranje honorara, ali i drugih primitaka koji se ne smatraju plaćom. Ovim modulom su obuhvaćene i izmjene koje su posljedica uvođenja OIB-a.

Osnovni podaci su grupa dokumenata koji opisuju temeljne podatke poduzeća, kao što su partneri, artikli, stope poreza i slično... Neophodni su za rad drugih dokumenata, jer se ovi podaci često koriste kao dio nekog drugog dokumenta. Budući da se ovi matični podaci koriste u dokumentima koji spadaju u različite grupe, izdvojeni su u zasebnu grupu koja je zajednička za sve transakcije u programu.

U ovoj grupi nisu uključeni oni matični podaci koji se koriste samo u okviru jedne grupe dokumenata, jer se takvi matični podaci nalaze u onoj grupi u kojoj se i koriste.

Završni račun je grupa dokumenata namijenjena za izradu dokumenata koji su potrebni prilikom izrade završnog računa.

Locco vožnja je grupa dokumenata i izvještaja za obračun locco vožnje.

e-obrasci su grupa dokumenata za izradu obrazaca za slanje putem interneta.

Podaci za slanje mogu se upisivati ručno, ili automatski učitavati iz odgovarajućih dokumenata koji se nalaze u drugim modulima.

Slanje gotovih obrazaca ne vrši se direktno iz programa Synesis (jer to nije ni moguće), već se programom pripremaju datoteke za slanje. Program datoteke sprema u mapu \eObrasci\ime_knjige\ gdje je 'ime_knjige' naziv knjige u kojoj se nalazite u trenutku kad izrađujete obrasce. Na ovaj način je moguće odmah napraviti obrasce za više tvrtki, što je posebno korisno za knjigovodstvene servise.

Grupa e-Obrasci izrađuje slijedeće obrasce: PDV, SPL, TMP, TSI-POD i GFI-POD.

Izrada datoteke za e-Regos nije u ovom modulu, budući da je riječ o istoj datoteci koja se već izrađuje putem dokumenta Rs-m obrazac, kada se on predaje putem diskete. Stoga, za slanje podataka u e-Regos treba koristiti istu datoteku koja se do sada predavala na disketi na šalterima FINE.

Pošaljite upit

Polja označena * su obavezna.