Domino IS

Tekst

Moduli: 

Modul Financije predstavlja jednu od najvažnijih sustavnih i kronoliških evidencija poslovanja svakog poslovnog subjekta.

To je modul u kojem završavaju knjiženja svih poslovnih procesa/aktivnosti i neophodna je podloga za sastavljanje propisanih eksternih financijskih izvještaja (bilanca, RDG, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjeni glavnice i Bilješke uz financijske izvještaje). Sa stajališta internog izvještavanja ovaj modul služi kao pomoć u donošenju poslovnih odluka, temeljem praćenja financijskog poslovanja poslovnog subjekta (kroz stanja i promjene na temeljnim računovodstvenim kategorijama) i vođenja politike naplate od kupaca, odnosno podmirivanja obaveza.

Modul obuhvaća evidenciju poslovnih/knjigovodstvenih događaja sistematiziranih po pojedinim kontima, temeljem definiranog kontnog plana u propisane osnovne poslovne knjige (dnevnik knjiženja i glavnu knjigu) te pomoćnu poreznu evidenciju (knjige U-RA/I-RA).

Modul Knjiga U-RA/I-RA koristi se kao pomoćna poslovna knjiga za efikasnu kronološku evidenciju i kontrolu primljenih i izdanih računa i obračuna (primljena dobra i izvršene usluge od dobavljača odnosno izdana dobra ili izvršene usluge kupcima), te knjižnih terećenja/odobrenja i predujmova.

Koristi se za porezne svrhe kao važna porezna evidencija, te radi automatskog izračuna i kontole PDV-a u pojedinim poreznim razdobljima (odnosno izrade godišnjeg obračuna), kao i za potrebe provođenja poreznog nadzora.

Podaci se u knjige U-RA i I-RA mogu unositi neposredno i posredno. Neposredni unos se koristi, uglavnom, ukoliko poslovni subjekt ne koristi ostale module Domino IS koji rade automatski unos u knjige U-RA/I-RA (Veleprodaja, Maloprodaja, Ugostiteljstvo i Proizvodnja) ili u slučaju unosa računa za usluge i osnovna sredstva (U-RA). Posredan unos se ostvaruje korištenjem prijenosa unosa/knjiženja iz ostalih modula Domino IS-a, čime se ostvaruje puna efikasnost vremena, organizacije poslovanja i točnosti knjiženja jednim unosom u svim potrebnim računovodstvenim evidencijama i ispravama. Međutim i kod automatskog prijenosa moguće su ručne modifikacije ukoliko je to eventualno potrebno.

Modul Blagajna namijenjen je sustavnom i kronološkom praćenju primitaka i izdataka gotovinskih novčanih sredstava (novca), te kontroli salda u blagajni.

Predstavlja pomoćnu poslovnu knjigu koja se sastoji od blagajničkog izvještaja (dnevnika), te temeljnih dokumenta za upis blagajničkih uplatnica i isplatnica.

Nastali poslovni događaji unose se kao stavke u blagajnički izvještaj, a program automatski generira sadržaj uplatnica/isplatnica, kao i blagajničkog izvještaja u propisanom obliku.

Prilikom unosa stavki moguće je dohvaćanje gotovinskih računa (utržaka), konta akontacija, konta obaveza po putnim nalozima, kao i drugih konta otvorenih stavaka (dobavljača, kupaca i sl.), kao i iskazivanje mjesta troška.

Modul Osnovna sredstva i sitni inventar kao pomoćna poslovna knjiga osigurava detaljnu analitičku evidenciju materijalne (kao najčešćeg oblika) i nematerijalne imovine - osnovnih sredstava, sitnog inventara, autoguma i ambalaže.

Procesi koje je moguće pratiti su proces nabave, proces upotrebe, obračun amortizacije, te proces otuđenja (prodaja, otpis i sl.). Osim kvantitativnih podataka (izraženih količinski i vrijednosno) analitičke kartice imovine sadrže i mnoge nekvantitativne podatke (naziv, tehnički podaci, smještaj, dobavljač, inventurni broj, vijek trajanja i drugi dodatni podaci i napomene) koji su neophodni za kontrolu stanja i kretanja imovine, te donošenje odluka vezanih uz ovaj oblik imovine, često i velikih vrijednosti u ukupnoj strukturi imovine.

Podaci o imovini vidljivi su u svim poslovnim godinama bez obzira na datum nabave, prodaje, ili drugog načina otuđenja imovine.

Obračun amortizacije se vrši automatski za traženo obračunsko razdoblje, prema definiranim stopama amortizacije, linearnom metodom otpisa.

Program je usko vezan uz porezno knjigovodstvo. S obzirom da Knjiga KPI radi po načelu blagajne, projektni tim je izradi ovog programa i pristupio iz toga kuta. To zapravo znači da se svi dokumenti unose u porezno knjigovodstvo, a u knjigu primitaka-izdataka se samo "povlače". Ovaj koncept osigurava mogućnost postojanja izvoda otvorenih stavaka.

Modul Putni nalozi omogućuje izradu putnih naloga i putnih računa radi utvrđivanja obaveze isplate naknade troškova.

Modul služi kao pomoćna poslovna knjiga za vođenje analitičke evidencije putnih naloga, kontrolu izvršenih službenih putovanja i ostvarenih troškova po putnim nalozima (dnevnica, troškova prijevoza, noćenja, upotreba vlastitog vozila i sl.), korištenih prijevoznih sredstava, te obračun isplaćenih predujmova i ostalih podataka bitnih za donošenje poslovnih odluka i vođenje politike službenih putovanja i angažiranja radnika.

Neograničena je mogućnost definiranja relacija (trenutno je uključeno preko 10.000 različitih relacija/udaljenosti u zemlji i izvan nje), prijevoznih sredstva, kao i unos neograničenog broja dodatnih vrsta troškova, te upis izvještaja o obavljenom službenom putu.

Modul Evidencija radnog vremena namijenjen je registraciji, kontroli, analizi i upravljanju radnim vremenom zaposlenika, a zajedno s modulom Plaće, autorski honorari i ugovori o djelu predstavlja sredstvo kadrovske evidencije, te sredstvo upravljanja ljudskim potencijalima, kao vrlo važnog segmenta u realizaciji poslovnih aktivnosti i ostvarenju ciljeva poslovnog subjekta.

U potpunosti je usklađen sa zahtjevima novog Pravilnika Zakona o radu - Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji je stupio na snagu sa lipnjem 2010., te sa izmjenama Pravilnika koje se primjenjuju od svibnja 2011. godine.

Omogućuje efikasnu i brzu evidenciju zaposlenika za više dana za jednog radnika, praćenje pauze, privatnih i službenih izlazaka, radnog vremena, bolovanja, godišnjih odmora i slobodnih dana zaposlenika, prekovremenog rada, noćnog rada, provedeno vrijeme na službenom putu i ostalih definiranih vrsta korištenja radnog vremena zaposlenika.

Modul Plaće, autorski honorari i ugovori o djelu služi za obračun primanja (plaća i naknada) zaposlenika, kao i obračun ugovora o djelu i autorskih honorara zaposlenika ili vanjskih suradnika.

Sastavni dio ovog modula je evidencija o radnicima (matična knjiga radnika). Modul tako predstavlja pomoćnu poslovnu knjigu u kojoj se analitički evidentiraju radnici, definiraju i utvrđuju posebno složena i osjetljiva pitanja vrijednosti uloženog rada i propisanih davanja, te pokrivaju potrebe kadrovske evidencije, menadžmenta poslovnog subjekta i samih radnika, te potrebe eksternih korisnika (mirovinski fondovi, zdravstveni fondovi, razne inspekcije).

Omogućeni su različititi modeli (načini) unosa obračuna plaća – ručni i automatski, te jednostavni obračun (direktan upis bruto ili neto plaće i naknade ili korištenjem predefiniranih iznosa plaća i iznosa ili postotaka naknada), i složeni obračun (preko satnice ili bodova; sa koeficijentima dohodaka, minulim radom, stimulacijama, postocima od bruta/neta npr.sindikalne članarine itd.).

Podržano je više obračuna i isplata u mjesecu, kao i godišnji obračun plaća.

Pošaljite upit

Polja označena * su obavezna.